เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

พ13101 วิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

            รู้และเข้าใจ เปรียบเทียบ อธิบาย บอก ระบุ วิเคราะห์ เกี่ยวกับลักษณะการเจริญเติบโต เกณฑ์การเจริญเติบโตของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต ความสำคัญ ความแตกต่าง วิธีการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศ การติดต่อ วิธีการป้องกันการแพร่กระจายของโรค การกินอาหารหลัก 5 หมู่  อาหารที่มีอยู่ในท้องถิ่น  การแปรงฟันอย่างถูกวิธีการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ความปลอดภัยจากการเดินทางและสารเสพติดภายในท้องถิ่นของตนเอง  วิธีการขอความช่วยเหลือจากบุคคลและแหล่งต่างๆ จากการเกิดอุบัติเหตุในบ้าน โรงเรียน และการเดินทาง มีความกระตือรือร้นในการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที่ บังคับทิศทาง การใช้อุปกรณ์ประกอบในการเล่นเกม การออกกำลังกาย การละเล่นพื้นเมืองที่มีอยู่ในท้องถิ่น มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อตกลงที่เหมาะสมกับจุดเด่น จุดด้อยของตนเอง สามารถเลือกและตัดสินใจได้ถูกต้องและเหมาะสม รัก อุทิศตน ช่วยเหลือสังคมเกี่ยวกับวิธีการปฐมพยาบาลเมื่อบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ทำให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีบุคลิกภาพดีและสุขภาพจิตดี

            โดยใช้กระบวนความรู้ความเข้าใจ เปรียบเทียบ วิเคราะห์ ในการแสวงหาความรู้ เพื่อให้สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และมีความสามารถในการตัดสินใจ

            เห็นคุณค่าของการใฝ่เรียนรู้ปฏิบัติ ด้วยความมุ่งมั่นนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดูแลรักษาสุขภาพอย่างมีวินัยและซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตสาธารณะสามารถช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุในการดำเนินชีวิตประจำวันและการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

รหัสตัวชี้วัด

            มฐ พ.  1.1         ป.3/1  ป.3/2  ป.3/3

            มฐ พ.  2.1         ป.3/1  ป.3/2  ป.3/3 

            มฐ พ.  3.1         ป.3/1  ป.3/2

            มฐ พ.  3.2         ป.3/1  ป.3/2

            มฐ พ.  4.1         ป.3/1  ป.3/2  ป.3/3  ป.3/4  ป.3/5

            มฐ พ.  5.1         ป.3/1  ป.3/2   ป.3/3