เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การบริหารจัดการทางห้องปฏิบัติการ

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

 

คำอธิบายรายวิชา  (Course  Description)

            วิชาการบริหารจัดการทางห้องปฏิบัติการ เป็นวิชาที่มุ่งเน้นการศึกษาการบริหารจัดการและการให้บริการอย่างมีคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการชันสูตร รวมถึงการจัดการคุณภาพโดยรวมทั่วทั้งองค์กร และกระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งศึกษาถึงระบบการรับรองคุณภาพในระดับชาติและนานาชาติ  อีกทั้งศึกษาถึงกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และหลักประกันสุขภาพของผู้ป่วย โดยในรายวิชานี้ได้รวบรวมกรณีศึกษาต่างๆ ที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการชันสูตร เพื่อให้นิสิตได้ฝึกทักษะในการแก้ปัญหาและนำไปสู่การพัฒนางานเทคนิคการแพทย์ที่มีคุณภาพในอนาคต

 

หัวข้อที่อาจารย์มาลินีสอน : การบริหารเวลา / การบริหารทรัพยากรมนุษย์ : แรงจูงใจในการทำงาน / ภาวะผู้นำ / การบริหารงานคุณภาพ
 
วันที่สอน ศุกร์ที่ 18 และ 25 พฤษภาคม 2555  เวลา 08.00 - 12.00 น.  (บรรยาย)  ภาคต้น ปีการศึกษา 2555  จำนวนนิสิต 142 คน
 
          ให้ความรู้เกี่ยวกับ การบริหารเวลา / การบริหารทรัพยากรมนุษย์ : แรงจูงใจในการทำงาน / ภาวะผู้นำ / การบริหารงานคุณภาพ