เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ท.13103 วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่่3/1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

            รู้ และเข้าใจในเรื่องการอ่านออกเสียง ความหมายของคำ คำคล้องจอง บทร้อยกรอง, คำพื้นฐาน, ที่มีตัวการันต์, คำที่ใช้ รร, พยัญชนะ และสระไม่ออกเสียง, คำพ้อง, คำที่ใช้ ฑ, ฤ, ฤๅ อ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ , เล่าเรื่องสั้นของท้องถิ่น, บทเพลง, บทเรียน, ข่าว และเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน, อ่านหนังสือตามความสนใจ และเหมาะสมกับวัย, ใช้ข้อเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตามคำสั่ง หรือข้อแนะนำ อ่านข้อมูลจากแผนภาพ, แผนที่ และแผนภูมิ, มารยาทในการอ่าน เขียน ฟัง ดู และพูด คัดลายมือ เขียนบันทึกประจำวัน จดหมายลาครู ตามจินตนาการ แสดงความคิดเห็นโดยใช้หลักการใช้ภาษา การสะกดคำ แจกลูกคำ มาตราตัวสะกดตรงมาตรา ไม่ตรงมาตรา ผันอักษรกลาง, อักษรสูง, อักษรต่ำ, ควบกล้ำ, อักษรนำ, ประวิสรรชนีย์ และไม่ประวิสรรชนีย์ การใช้พจนานุกรม, การแต่งประโยคเพื่อการสื่อสาร ,คำขวัญ, ภาษาไทยมาตรฐาน, ภาษาถิ่นใต้, วรรณคดี, วรรณกรรม, เพลงพื้นบ้าน, เพลงกล่อมเด็ก, บทอาขยาน

            โดยใช้ทักษะการอ่าน, การปฏิบัติ, ทางภาษา, การอภิปราย, คิดวิเคราะห์, การบอก, การอธิบาย, การเขียน, การเปรียบเทียบ, การฟัง, การพูด

            เน้นให้นักเรียนกล้าแสดงออกที่เป็นการอนุรักษ์ความเป็นไทย มีความรับผิดชอบ รักการทำงานโดยต้องคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ และซื่อสัตย์

 

รหัสตัวชี้วัด

            มฐ ท 1.1   ป.3/1-ป.3/9

            มฐ ท 2.1   ป.3/1-ป.3/6

            มฐ ท 3.1   ป.3/1-ป.3/6

            มฐ ท 4.1   ป.3/1-ป.3/6

            มฐ ท 5.1   ป.3/1-ป.3/4