เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ท 21101 วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาการฟัง  พูด อ่าน เขียนโดยฟังคำอธิบาย  เรื่องเล่า  นิทาน  ข่าว บทความ  พูดสนทนา  สรุปความ     เล่าเรื่อง  แสดงความคิดเห็น       ประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อ        อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว  บทร้อยกรอง            

จับใจความสำคัญระบุเหตุและผล   คำเปรียบเทียบ   ตีความ   ระบุข้อสังเกตและความสมเหตุสมผล  ปฏิบัติตามคู่มือแนะนำวิธีการใช้   ลักษณะของเสียงในภาษาไทย   คัดลายมือ  เขียนสื่อสาร  เขียนบรรยาย  เรียงความ   ข้อความ  เขียนแสดงความคิดเห็น  จดหมาย วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม  คุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม  การสรุปความ  ท่องจำ

โดยใช้กระบวนการ ฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  วิเคราะห์และสังเคราะห์     กระบวนการกลุ่ม  ปฏิบัติ  การแสดงความคิดเห็น

รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์และเห็นคุณค่าของการอ่าน  การเขียน   การค้นคว้า  มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบ     รักการทำงาน  มีมารยาทในการอ่าน  มุ่งมั่นในการทำงาน มีจิตสาธารณะ  มีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาไทย   อนุรักษ์ความเป็นไทย

 

รหัสตัวชี้วัด

มฐ ท 1.1      ม.1/2, ม.1/4, ม.1/5

มฐ ท 2.1      ม.1/1, ม.1/2, ม.1/4, ม1/5, ม.1/6, ม.1/7

มฐ ท 3.1      ม.1/1, ม.1/6

มฐ ท 4.1      ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/5 , ม.1/6

มฐ ท 5.1      ม.1/2, ม.1/4, ม.1/5

รวม   18  ตัวชี้วัด