เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ค 33101 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

                รู้และเข้าใจ ลักษณะและสมบัติของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม การหาพื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก การหาปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวย และทรงกลม การเปรียบเทียบหน่วยความจุหรือหน่วยปริมาตรในระบบเดียวกันหรือต่างระบบ และเลือกใช้หน่วยการวัด การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัดในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม การใช้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมาตรในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ การใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมคล้ายในการให้เหตุผลและการแก้ปัญหา การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและนำไปใช้แก้ปัญหาพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ การเขียนกราฟแสดงความเกี่ยวข้องระหว่างปริมาณสองชุดที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น เขียนกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร การอ่านและแปลความหมายกราฟของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟอื่นๆ

                โดยใช้ความรู้  ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแก้ปัญหาในสถานการณ์ ได้อย่างเหมาะสม โดยใช้วิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนำเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์และนำความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น

                เห็นคุณค่าของการนำความรู้ ความเข้าใจไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีความซื่อสัตย์ใฝ่เรียนรู้ มีวิจารณญาณ ขยัน มีความรับผิดชอบ รักการทำงาน อุทิศตนช่วยเหลือสังคมได้อย่างเหมาะสม

 

รหัสตัวชี้วัด

มฐ ค  2.1             ม.3/1- ม.3/4

มฐ ค  2.2             ม.3/1

มฐ ค  3.1             ม.3/1

มฐ ค  3.2             ม.3/1

มฐ ค  4.2             ม.3/2 – ม.3/5

มฐ ค  6.1             ม.3/1- ม.3/5