ท32101 วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/1
ผู้สอน

มาริน สำเภาทอง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ท32101 วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26452

สถานศึกษา
โรงเรียนธิดานุเคราะห์

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

          อ่านออกเสียงร้อยแก้วร้อยกรองได้อย่างถูกต้องไพเราะและเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน วิเคราะห์ วิจารณ์ ตีความ แปลความ และขยายเรื่องที่อ่าน และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ เขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบต่าง  ๆ บันทึกการศึกษาค้นคว้า และมีมารยาทในการเขียน วิเคราะห์แนวคิดการใช้ภา และความน่าเชื่อถือ จากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล ใช้คำและกลุ่มคำสร้างประโยค วิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น วิเคราะห์ประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รู้หลักการในการแต่งบทร้อยกรองหรือคำประพันธ์ได้อย่างมีคุณค่าและมีวิจารณญาณ วิเคราะห์ประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรม ท่องจำและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กำหนด

          โดยใช้ทักษะการฟัง การดู การพูด การอ่านและการเขียน การวิเคราะห์วิจารณ์ การตีความ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร้างเจตคติ การบวนการกลุ่ม กระบวนการเรียนภาษา กระบวนการความรู้ความเข้าใจ กระบวนการสร้างความตระหนัก ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี การสื่อสาร การใช้ทักษะชีวิต การคิด การแก้ปัญหา

          เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง มีความกระตือรือร้น ความมุ่งมั่นในการทำงาน และมีความรับผิดชอบ มีนิสัยรักการอ่าน รักการเขียน มีจิตสาธารณะ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทยและภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจำชาติ

 

รหัสตัวชี้วัด

         มฐท 1.1    ม.5/1,ม.5/2,ม.5/3

         มฐท 2.1    ม.5/1,ม.5/4,ม.5/7,ม.5/8

         มฐท 3.1    ม.5/2

         มฐท 4.1    ม.5/2,ม.5/4,ม.5/5,ม.5/7

         มฐท 5.1    ม.5/3, ม.5/6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.