เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

พ11101 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

            รู้และเข้าใจ บอก อธิบาย ระบุ ลักษณะ หน้าที่ วิธีการดูแลรักษาอวัยวะต่างภายนอกร่างกาย ความสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของตนและสมาชิกในครอบครัว ลักษณะและความแตกต่างของเพศชาย เพศหญิง อาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับตนเอง การปฏิบัติตนตามคำแนะนำเมื่อมีอาการเจ็บป่วยการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ พฤติกรรมที่นำไปสู่การเกิดอันตราย สาเหตุและการป้องกันอันตรายที่เกิดจากการเล่นภายในบ้านและโรงเรียน การใช้คำพูด หรือท่าทางขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุร้ายที่บ้านและโรงเรียน ปฏิบัติการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที่ การใช้อุปกรณ์ประกอบ การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด การเข้าร่วมกิจกรรมทางกายที่ใช้การเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ การออกกำลังกายและการเล่นตามคำแนะนำ กฎ กติกา และข้อตกลงในการเล่น  เพื่อความปลอดภัยในการเล่นเกมและกีฬาพื้นบ้าน  เรียนรู้เรื่องประวัติความเป็นมาและวิธีการเล่น

            โดยใช้กระบวนการความรู้ความเข้าใจ การะบวนการกลุ่มและการปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยี สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำกระบวนการต่าง ๆ  ไปใช้ในการคิดแก้ไขปัญหาในการดำเนินชีวิต

            เห็นคุณค่าของการใฝ่เรียนรู้  ปฏิบัติ  ด้วยความมุ่งมั่น  นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดูแลรักษาสุขภาพอย่างมีวินัยและซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตสาธารณะ  สามารถช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุในการดำเนินชีวิตประจำวันและการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

รหัสตัวชี้วัด

            มฐ พ.  1.1         ป.1/1  ป.1/2

            มฐ พ.  2.1         ป.1/1  ป.1/2  ป.1/3

            มฐ พ.  3.1         ป.1/1  ป.1/2

            มฐ พ.  3.2         ป.1/1  ป.1/2

            มฐ พ.  4.1         ป.1/1  ป.1/2  ป.1/3

            มฐ พ.  5.1         ป.1/1  ป.1/2  ป1/3