เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ท14101 วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่4/1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

            มีความรู้ความเข้าใจในการอ่านออกเสียง บทร้อยแก้ว บทร้อยกรอง คำที่มี ร ล เป็นพยัญชนะต้น คำควบล้ำ อักษรนำ คำประสม อักษรย่อ เครื่องหมายวรรคตอน ประโยคที่มีสำนวน คำพังเพย สุภาษิต ปริศนาคำทาย เรื่องสั้น เรื่องเล่า นิทานชาดก บทความ บทโฆษณา งานเขียนที่โน้มน้าวใจ ข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน สารคดี บังเทิงคดี หนังสือที่นักเรียนสนใจ หนังสือที่ครูและนักเรียนกำหนด เหมาะกับวัย คัดลายมือได้ถูกต้องตามเกณฑ์ เขียนสื่อสาร ย่อความ จดหมาย บันทึก เขียนเรื่องจากจินตนาการ เขียนภาพโครงเรื่องนำความคิดไปพัฒนางานเขียน ฟัง ดู พูด ข้อเท็จจริง ความรู้ ข้อคิดเห็น จับใจความ จากเรื่องที่ฟังและดู พูดรายงาน พูดตามลำดับขั้นตอน เหตุการณ์ อ่านเขียนความหมายของคำและบริบทต่างๆ ชนิดหน้าที่ของคำในประโยค การใช้พจนานุกรม แต่งประโยค บทร้อยกรอง(กลอนสี่) คำขวัญ สำนวน เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น ข้อคิดจากนิทานพื้นบ้าน นิทานคติธรรม การร้องเพลงพื้นบ้าน ท่องจำบทอาขยานที่กำหนด บทร้อยกรองตามความสนใจ

            โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการความรู้ความเข้าใจ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การจำแนก ระบุ อธิบาย กระบวนการเรียนภาษา

            เป็นผู้มีมารยาทในการสื่อสาร มีนิสัยรักการอ่าน การเขียนและเห็นคุณค่าของภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ

 

รหัสตัวชี้วัด

            มฐ ท 1.1   ป.4/1-ป.4/8

            มฐ ท 2.1   ป.4/1-ป.4/8

            มฐ ท 3.1   ป.4/1-ป.4/6

            มฐ ท 4.1   ป.4/1-ป.4/7

            มฐ ท 5.1   ป.4/1-ป.4/4