ท23101 วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ผู้สอน

พจนารถ สำเภาสงฆ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ท23101 วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26464

สถานศึกษา
โรงเรียนธิดานุเคราะห์

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วประเภทบทความทั่วไปและบทความปกิณกะ  อ่านร้อยกรองประเภทกลอนบทละคร   กาพย์ยานี11  และโคลงสี่สุภาพ  ระบุความแตกต่างของคำที่มีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย  ระบุใจความสำคัญและรายละเอียดของข้อมูลอ่านเรื่องต่าง ๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด  ผังความคิด  บันทึกย่อความและรายงานได้  สามารถวิเคราะห์  วิจารณ์  และประเมินความถูกต้องของข้อมูล  วิเคราะห์ความสมเหตุสมผล  การลำดับความและความเป็นไปได้ของเรื่อง  วิเคราะห์เพื่อแสดงความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านตีความและประเมินคุณค่าที่ได้จากงานเขียนอย่างหลากหลาย  มีมารยาทในการอ่าน  สามารถคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนข้อความโดยใช้ถ้อยคำได้ถูกต้องตามระดับภาษา  เขียนย่อความ  จดหมายกิจธุระ  เขียนวิเคราะห์วิจารณ์แสดงความรู้ความคิดเห็นหรือโต้แย้งในเรื่องต่าง ๆ   กรอกแบบสมัครงาน  และมีมารยาทในการเขียน  สามารถแสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่องจากการฟังและดู    พูดในโอกาสต่าง ๆ   เช่น  พูดอวยพรในโอกาสต่าง ๆ   คำขวัญ  คำคม   โฆษณา    คติพจน์  สุนทรพจน์ สามารถพูดโต้วาที  อภิปราย  โน้มน้าวใจ  ตลอดจนมีมารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด รู้เข้าใจและสังเกตคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ  การใช้คำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ  อธิบายคำศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ  แต่งโคลงสี่สุภาพ  รู้เข้าใจและสามารถสรุปเนื้อหาวรรณคดี  วรรณกรรม  และวรรณกรรมท้องถิ่น  วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน  และสามารถสรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน      เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

            โดยใช้กระบวนการความรู้ความเข้าใจ  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  กระบวนการสร้างความตระหนัก    กระบวนการกลุ่ม  และทักษะการอ่าน  ทักษะการเขียน  ทักษะการอธิบาย  ทักษะการพูด  ทักษะการฟัง

เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาไทย  รวมทั้งมีความสามารถในการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง  คิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  มีความกระตือรือร้น  รับผิดชอบ  รักการทำงาน  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี  และอนุรักษ์ความเป็นไทยอันเป็นภาษาประจำชาติ

 

รหัสตัวชี้วัด

มฐ ท 1.1           ม.3/1-ม.3/5    ม.3/7-ม.3/9 

มฐ ท 2.1           ม.3/1 ม.3/2   ม.3/4  ม.3/5  ม.3/7  ม.3/8  ม.3/9 ม.3/10

มฐ ท 3.1           ม.3/1  ม.3/2  ม.3/4   ม.3/6

มฐ ท 4.1           ม.3/1    ม.3/4    ม.3/5   ม.3/6


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.