เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

พ 23101 วิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

          วิเคราะห์ เปรียบเทียบ การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาแต่ละวัย สื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น องค์ประกอบของอนามัยเจริญพันธ์ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ ความขัดแย้งในครอบครัวและเสนอแนวทางป้องกัน แก้ไขในการดำเนินชีวิต

          โดยใช้กระบวนการความรู้ ความเข้าใจ การแก้ปัญหาและการอภิปราย เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ปฏิบัติ สามารถในการคิด การแก้ปัญหา และการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

          เห็นคุณค่าพฤติกรรมสุขภาพ มีวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี มีวินัยใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงานและพัฒนาตนเองเจริญเติบโตสมวัย สุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตดีบุคลิกภาพดี เลือกและตัดสินใจด้วยความถูกต้องและเหมาะในการดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและมีจิตสาธารณะ

 

รหัสตัวชี้วัด 

มฐ. พ1.1 ม.3/1  มฐ. พ1.1 ม.3/2  มฐ. พ1.1 ม.3/3

มฐ. พ2.1 ม.3/1  มฐ. พ2.1 ม.3/2  มฐ. พ2.1 ม.3/3