ค31101 วิชาคณิตศาสตร์ (พื้นฐาน) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
ผู้สอน

ธีรัตม์ ปิยอนันต์กุล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ค31101 วิชาคณิตศาสตร์ (พื้นฐาน) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26481

สถานศึกษา
โรงเรียนธิดานุเคราะห์

คำอธิบายชั้นเรียน

แบบบันทึกการจัดทำคำอธิบายรายวิชา

รายวิชา   คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน)             รหัสวิชา    ค31101                    กลุ่มสาระการเรียนรู้   คณิตศาสตร์

เวลา     40     ชั่วโมง                 จำนวน   1.0  หน่วยกิต               ชั้น   มัธยมศึกษาปีที่  4        ภาคเรียนที่  1 / 2560

คำอธิบายรายวิชา

                มีความรู้ความเข้าใจ บอก อ่าน เขียน คิดรวบยอด อธิบาย สื่อความหมาย จำแนกใช้ คิดคำนวณ แสดงวิธีหาผลลัพธ์ ให้เหตุผล สรุป แก้ปัญหา และนำไปใช้ในเรื่องเซต การให้เหตุผล จำนวนจริง และเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ

                โดยจัดประสบการณ์ หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์

                เห็นคุณค่า และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน รู้จักใฝ่รู้ ใฝ่เรียน คิดวิเคราะห์ เลือกตัดสินใจอย่างถูกต้อง มีเหตุผล มีทักษะกระบวนการ รักการทำงานด้วยความขยัน ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ

รหัสตัวชี้วัด

มฐ ค  1.1             ม.4/1 – ม.4/3

มฐ ค  1.2             ม.4/1

มฐ ค  1.3             ม.4/1

มฐ ค  1.4             ม.4/1

มฐ ค  2.2             ม.4/1

มฐ ค  4.1             ม.4/1- ม.4/3

มฐ ค  4.2             ม.4/1 – ม.4/5

 


รายวิชา   คณิตศาสตร์(พื้นฐาน)              รหัสวิชา    ค31102              กลุ่มสาระการเรียนรู้   คณิตศาสตร์

เวลา     40     ชั่วโมง            จำนวน   1.0  หน่วยกิต         ชั้น   มัธยมศึกษาปีที่  4        ภาคเรียนที่  2 / 2560

คำอธิบายรายวิชา

                มีความรู้ความเข้าใจ อ่าน เขียน อธิบาย สื่อความหมาย แสดงความสัมพันธ์ คิดรวบยอด คิดคำนวณ คาดคะเน และนำไปใช้ในการแก้ปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชัน อัตราส่วนตรีโกณมิติ และการนำไปใช้

                โดยจัดประสบการณ์ หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์

                เห็นคุณค่า และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน รู้จักใฝ่รู้ ใฝ่เรียน คิดวิเคราะห์ เลือกตัดสินใจอย่างถูกต้อง มีเหตุผล มีทักษะกระบวนการ รักการทำงานด้วยความขยัน ซื่อสัตย์

รหัสตัวชี้วัด

มฐ ค  2.1             ม.4/1

มฐ ค  2.2             ม.4/1

มฐ ค  4.1             ม.4/3

มฐ ค  4.2             ม.4/4 , ม.4/5


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.