พ12101วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่2
ผู้สอน

อจิรา กลิ่นดี

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
พ12101วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26482

สถานศึกษา
โรงเรียนธิดานุเคราะห์

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

            รู้และเข้าใจ บอก อธิบาย ระบุ ลักษณะ และหน้าที่ของอวัยยะภายใน วิธีดูแลรักษาอวัยวะภายใน ธรรมชาติของมนุษย์ บทบาทหน้าที่ของตนเองและสมาชิกในครอบครัว ความสำคัญของเพื่อน พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ ความภาคภูมิใจ ในความเป็นเพศหญิงเพศชาย ลักษณะของการมีสุขภาพดีกินอาหารที่มีประโยชน์ ของใช้และของเล่นที่มีผลเสียต่อสุขภาพ อาการและวิธีป้องกันการเจ็บป่วย การป้องกันที่อาจเกิดขึ้น ปฏิบัติตามคำแนะนำเมื่อมีอาการเจ็บป่วยและบาดเจ็บ การป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นทางน้ำและทางบก ชื่อยาสามัญประจำบ้านและใช้ยาตามคำแนะนำ โทษของสารเสพติด สารอันตรายใกล้ตัวที่มีอยู่ในท้องถิ่นและวิธีการป้องกัน ตามสัญลักษณ์และป้ายเตือนของสิ่งของหรือสถานที่ ที่เป็นอันตราย สาเหตุ อันตราย วิธีป้องกัน อัคคีภัย และแสดงการหนีไฟ ปฏิบัติ ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์ประกอบ เล่นเกมเบ็ดเตล็ดและเข้าร่วมกิจกรรมทางกายการละเล่นพื้นบ้านที่วิธีเล่นอาศัยการเคลื่อนไหวเบื้องต้น ทั้งแบบอยู่กับที่ เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์ประกอบออกกำลังกายและเล่นเกมได้ด้วยตนเองอย่างสนุกสนาน ตามกฎ กติกาและข้อตกลงในการเล่นเกมเป็นกลุ่ม

            โดยใช้กระบวนความรู้ความเข้าใจ กระบวนกลุ่มและการปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียน มีความสามารถในการเลือก และใช้เทคโนโลยี สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำกระบวนการต่าง ๆ  ไปใช้ในการคิดแก้ไขปัญหาในการดำเนินชีวิต

            เห็นคุณค่าของการใฝ่เรียนรู้  ปฏิบัติด้วยความมุ่งมั่น  นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดูแลรักษาสุขภาพอย่างมีวินัยและซื่อสัตย์  สุจริต  มีจิตสาธารณะ  สามารถช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุในการดำเนินชีวิตประจำวันและการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

รหัสตัวชี้วัด

            มฐ พ.  1.1         ป.2/1  ป.2/2  ป.2/3

            มฐ พ.  2.1         ป.2/1  ป.2/2  ป.2/3  ป.2/4

            มฐ พ.  3.1         ป.2/1  ป.2/2

            มฐ พ.  3.2         ป.2/1  ป.2/2

            มฐ พ.  4.1         ป.2/1  ป.2/2  ป.2/3  ป.2/4  ป.2/5

            มฐ พ.  5.1         ป.2/1  ป.2/2   ป.2/3  ป.2/4  ป.2/5

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.