เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

พ12101วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

            รู้และเข้าใจ บอก อธิบาย ระบุ ลักษณะ และหน้าที่ของอวัยยะภายใน วิธีดูแลรักษาอวัยวะภายใน ธรรมชาติของมนุษย์ บทบาทหน้าที่ของตนเองและสมาชิกในครอบครัว ความสำคัญของเพื่อน พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ ความภาคภูมิใจ ในความเป็นเพศหญิงเพศชาย ลักษณะของการมีสุขภาพดีกินอาหารที่มีประโยชน์ ของใช้และของเล่นที่มีผลเสียต่อสุขภาพ อาการและวิธีป้องกันการเจ็บป่วย การป้องกันที่อาจเกิดขึ้น ปฏิบัติตามคำแนะนำเมื่อมีอาการเจ็บป่วยและบาดเจ็บ การป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นทางน้ำและทางบก ชื่อยาสามัญประจำบ้านและใช้ยาตามคำแนะนำ โทษของสารเสพติด สารอันตรายใกล้ตัวที่มีอยู่ในท้องถิ่นและวิธีการป้องกัน ตามสัญลักษณ์และป้ายเตือนของสิ่งของหรือสถานที่ ที่เป็นอันตราย สาเหตุ อันตราย วิธีป้องกัน อัคคีภัย และแสดงการหนีไฟ ปฏิบัติ ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์ประกอบ เล่นเกมเบ็ดเตล็ดและเข้าร่วมกิจกรรมทางกายการละเล่นพื้นบ้านที่วิธีเล่นอาศัยการเคลื่อนไหวเบื้องต้น ทั้งแบบอยู่กับที่ เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์ประกอบออกกำลังกายและเล่นเกมได้ด้วยตนเองอย่างสนุกสนาน ตามกฎ กติกาและข้อตกลงในการเล่นเกมเป็นกลุ่ม

            โดยใช้กระบวนความรู้ความเข้าใจ กระบวนกลุ่มและการปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียน มีความสามารถในการเลือก และใช้เทคโนโลยี สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำกระบวนการต่าง ๆ  ไปใช้ในการคิดแก้ไขปัญหาในการดำเนินชีวิต

            เห็นคุณค่าของการใฝ่เรียนรู้  ปฏิบัติด้วยความมุ่งมั่น  นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดูแลรักษาสุขภาพอย่างมีวินัยและซื่อสัตย์  สุจริต  มีจิตสาธารณะ  สามารถช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุในการดำเนินชีวิตประจำวันและการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

รหัสตัวชี้วัด

            มฐ พ.  1.1         ป.2/1  ป.2/2  ป.2/3

            มฐ พ.  2.1         ป.2/1  ป.2/2  ป.2/3  ป.2/4

            มฐ พ.  3.1         ป.2/1  ป.2/2

            มฐ พ.  3.2         ป.2/1  ป.2/2

            มฐ พ.  4.1         ป.2/1  ป.2/2  ป.2/3  ป.2/4  ป.2/5

            มฐ พ.  5.1         ป.2/1  ป.2/2   ป.2/3  ป.2/4  ป.2/5