ค13101 วิชาคณิตศาสตร์
ผู้สอน

Kredkaew Kanchong

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ค13101 วิชาคณิตศาสตร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26483

สถานศึกษา
โรงเรียนธิดานุเคราะห์

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา
มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องจำนวน การวัด พีชคณิต  รูปเรขาคณิต  และการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น อ่าน เขียน บอก เลือก จำแนก เปรียบเทียบ  คาดคะเน จำนวนนับ  การวัด    บวก  ลบ  คูณ  หาร  และบวก  ลบ  คูณ หารระคน  จำนวนที่ไม่เกิน 100,000 และศูนย์     คิด วิเคราะห์  แก้ปัญหา  สรุปผล  นำเสนอ  อธิบาย อภิปราย โจทย์ปัญหา  โจทย์ปัญหาระคนที่เกี่ยวข้องกับจำนวน  การวัดความยาว การชั่ง การตวง เวลา และเรื่องเงิน  รวบรวม  จำแนกข้อมูล  เขียนสื่อความหมาย ด้วยบันทึกประจำวัน  บันทึกรายรับรายจ่าย    แผนภูมิรูปภาพ และแผนภูมิแท่ง  ใช้สัญลักษณ์ ระบุรูปเรขาคณิตสองมิติ  แกนสมมาตร  จุด  เส้นตรง  ส่วนของเส้นตรง  รังสีและมุม  ความสัมพันธ์ในแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นและลดลง  แบบรูปของรูปที่มีรูปร่าง ขนาด หรือสี  ที่สัมพันธ์กันสองลักษณะ
               โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการสร้างความตระหนัก  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  กระบวนการกลุ่ม  เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ  คิดอย่างเป็นระบบ      สามารถจำแนกความแตกต่าง หาลักษณะร่วม  มีวิจารณญาณ  วิเคราะห์  กำหนด-ขั้นตอนการแก้ปัญหา  ตรวจสอบความถูกต้อง  มีความสามารถในการสื่อสาร  เรียนรู้ด้วยตนเอง  เลือกใช้เทคโนโลยี
เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ
               คิด  วิเคราะห์ สังเคราะห์ มีความรู้ ทักษะกระบวนการด้านการเรียน ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  มีจิตสาธารณะ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เลือกและตัดสินใจด้วยความถูกต้องและเหมาะสม
 
รหัสตัวชี้วัด

            มฐ ค 1.1            ป.3/1     ป.3/2

            มฐ ค 1.2            ป.3/1     ป.3/2

            มฐ ค 2.1            ป.3/1 -  ป.3/6

            มฐ ค 2.2            ป.3/1 -  ป.3/3

            มฐ ค 3.1            ป.3/1 – ป.3/3

            มฐ ค 3.2            ป.3/1     ป.3/2

            มฐ ค 4.1            ป.3/1     ป.3/2

            มฐ ค 5.1            ป.3/1     ป.3/2

            มฐ ค 6.1            ป.3/1 -  ป.3/6


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.