เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ค21101 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

                 มีความรู้ ความเข้าใจ จำแนก เปรียบเทียบ เรียงลำดับ ตีความ วิจารณ์ สรุป เชื่อมโยง คิดคำนวณ วิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ด้วยการบอก ระบุ ใช้ ยกตัวอย่าง อธิบาย แยกตัวประกอบ สร้าง ปฏิบัติ เลือก นำเสนอ แสดงวิธีทำ แก้ปัญหา เกี่ยวกับจำนวนเต็ม สมบัติของจำนวนเต็ม (ห.ร.ม. และ ค.ร.น.) เลขยกกำลัง และความรู้พื้นฐานทางเรขาคณิต

                 โดยจัดประสบการณ์ หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าปฏิบัติจริง สรุป นำเสนอเพื่อพัฒนาทักษะ โดยใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา ใช้ความรู้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปเชื่อมโยงความรู้ต่างๆในคณิตศาสตร์ นำความรู้และหลักการกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นๆ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีความคิดสร้างสรรค์

                 เห็นคุณค่า และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ มีความมุ่งมั่นใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความซื่อสัตย์ในการรับผิดชอบอย่างมีระเบียบวินัย มีน้ำใจ เสียสละ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยเหลือสังคม ทำงานร่วมกัน ช่วยเหลือกันในการทำงานร่วมกัน ในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข

 

รหัสตัวชี้วัด

            มฐ ค 1.1    ม.1/1, ม.1/2

            มฐ ค 1.2    ม.1/1 ,ม.1/3 ,ม.1/4

            มฐ ค 1.4    ม.1/1

            มฐ ค 3.1    ม.1/1 ,ม.1/2 ,ม.1/3

            มฐ ค 6.1    ม.1/1 ,ม.1/2 ,ม.1/3 ,ม.1/4 ,ม.1/5 ,ม.1/6