เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ค11101 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่1/4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

                มีความรู้ความเข้าใจ บอก อ่าน เขียน เลือก จำแนก เปรียบเทียบจำนวนและตัวเลข ฝึกคิดคำนวณเกี่ยวกับการบวก การลบ การบวก ลบ ระคน อ่าน อธิบาย คิดวิเคราะห์ ฝึกปฏิบัติจริง คาดคะเน รวบรวมข้อมูล แก้ปัญหา ให้เหตุผล สรุปผล เขียนสื่อความและนำเสนอเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบ โจทย์ปัญหาระคน การวัดความยาว การชั่ง การตวง เวลา และรูปเรขาคณิต

                โดยใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่หลากหลายแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม ทำให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ให้เหตุผลประกอบในการตัดสินใจและสรุปผล ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ในการสื่อสาร สื่อความหมายและนำเสนอได้อย่างถูกต้อง ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นๆ อย่างมีความคิดสร้างสรรค์

                เห็นคุณค่าของการนำความรู้  ความเข้าใจ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีวินัย   มีความซื่อสัตย์ใฝ่เรียนรู้มีวิจารณญาณ ขยัน มีความรับผิดชอบ รักการทำงาน อุทิศตนช่วยเหลือสังคมนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ได้อย่างเหมาะสม

 

รหัสตัวชี้วัด

                มฐ ค 1.1     ป.1/1 ป.1/2

                มฐ ค 1.2     ป.1/1 ป.1/2

                มฐ ค 2.1     ป.1/1 ป.1/2

                มฐ ค 3.1     ป.1/1

                มฐ ค 4.1   ป.1/1 ป.1/2

                มฐ ค 6.1     ป.1/1 - ป.1/6