ผู้สอน
ลีลาวดี โกศัยกานนท์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ท16101 วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่6/2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26497

สถานศึกษา

โรงเรียนธิดานุเคราะห์


คำอธิบายชั้นเรียน

 

 

รายวิชา      ภาษาไทย                  รหัสวิชา    ท 16101         กลุ่มสาระการเรียนรู้       ภาษาไทย

เวลา     160     ชั่วโมง      จำนวน   -   หน่วยกิต        ชั้น   ประถมศึกษาปีที่  6        ภาคเรียนที่  1-2 / 2553


 


คำอธิบายรายวิชา

            อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว และบทร้อยกรองได้ถูกต้อง อธิบายความหมายของคำ ประโยค และข้อความที่เป็นโวหาร คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ คำที่มีอักษรนำ คำที่มีตัวการันต์ คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ อักษรย่อ และเครื่องหมายวรรคตอน วัน เดือน ปี แบบไทย อ่านเรื่องสั้น ๆ อย่างหลากหลายโดยจับเวลาแล้วถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน อ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ โดยมี เรื่องสั้น ๆ นิทาน และเพลงพื้นบ้าน บทความ พระบรมราโชวาท สารคดี เรื่องสั้น งานเขียนประเภทโน้มน้าว บทโฆษณา ข่าว และเหตุการณ์สำคัญ แยกข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน อธิบายการนำความรู้ และความคิดจากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย คำสั่ง ข้อแนะนำ และปฏิบัติตามเกี่ยวกับการใช้พจนานุกรม การปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกันในสังคม ข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันในโรงเรียน และการใช้สถานที่สาธารณะในชุมชน และท้องถิ่น อธิบายความหมายของข้อมูล จากการอ่านแผนผัง แผนที่ แผนภูมิ และกราฟ อ่านหนังสือตามความสนใจ และอธิบายคุณค่าที่ได้รับ มีมารยาทในการอ่าน มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และครึ่งบรรทัด เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสม โดยมี คำขวัญ คำอวยพร ประกาศ เขียนแผนภาพโครงเรื่อง และแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน เขียนเรียงความ เขียนย่อความจากสื่อต่าง ๆ เขียนจดหมายส่วนตัว กรอกแบบรายการต่าง ๆ เขียนเรื่องตามจินตนาการ และสร้างสรรค์ มีมารยาทในการเขียน พูดแสดงความรู้ ความเข้าใจในจุดประสงค์ของเรื่องที่ฟัง และดูจากสื่อต่าง ๆ ตั้งคำถาม และตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟัง และดู วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟัง และดูสื่อโฆษณาอย่างมีเหตุผล พูดรายงานเรื่อง หรือประเด็นที่ศึกษา ค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา พูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผล และน่าเชื่อถือ มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด วิเคราะห์ชนิด และหน้าที่ของคำในประโยค รวบรวม และบอกความหมายของคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย ระบุลักษณะของประโยค แต่งบทร้อยกรอง ประเภทกลอนสุภาพ วิเคราะห์ และเปรียบเทียบสำนวนที่เป็นคำพังเพย และสุภาษิต แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดี หรือวรรณกรรมที่อ่าน เล่านิทานพื้นบ้านท้องถิ่นตนเอง และนิทานพื้นบ้านของท้องถิ่น อธิบายคุณค่าของวรรณคดี และวรรณกรรมที่อ่าน และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

            โดยใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน การอธิบาย การปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการเล่าเรื่อง

            รักความเป็นไทย มีความซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

มีวินัย

 

รหัสตัวชี้วัด

            มฐ ท 1.1   ป.6/1-ป.6/9

            มฐ ท 2.1   ป.6/1-ป.6/9

            มฐ ท 3.1   ป.6/1-ป.6/6

            มฐ ท 4.1   ป.6/1-ป.6/6

            มฐ ท 5.1   ป.6/1-ป.6/4