เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ง 21101 การงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ หลักการ วิธีการขั้นตอนการทำงานบ้าน การประกอบอาหาร วิเคราะห์ ปฏิบัติ ประเมินผล เกี่ยวกับการวางแผนการทำงานบ้าน อุปกรณ์ เครื่องมือในการดูแลรักษาบ้าน การเตรียม ประกอบ จักตกแต่ง การบริการอาหาร การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่ง จากวัสดุในท้องถิ่น

 

            โดยใช้ความรู้ความเข้าใจ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างสร้างสรรค์  เพื่อนำมาสู่การแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน นำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

 

            ด้วยความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง และรักความเป็นไทย

 

 

 

 

รหัสตัวชี้วัด

          มฐ ง 1.1      ม.1/1- ม.1/3