เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

อ21101 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1SME

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

            อ่านออกเสียงบทอ่าน ข้อความ นิทาน เรื่องสั้นได้ถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสียง โดยใช้พจนานุกรมเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม ตีความสื่อที่เป็นความเรียงและไม่เป็นความเรียง ระบุหัวเรื่อง ใจความสำคัญ และแก่นสาระจากเรื่องที่อ่านหรือฟัง แล้วถ่ายโอนเป็นข้อความที่ใช้ถ้อยคำของตน โดยเลือกใช้ภาษา คำศัพท์ คำสันธาน ตัวเชื่อม เครื่องหมายวรรคตอนและเรียงลำดับคำได้ถูกต้องตามโครงสร้างประโยค ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจงที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ ใช้ภาษาสนทนา พูด และเขียนแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น เหตุผล ความต้องการ ความช่วยเหลือ การตอบรับและปฏิเสธในการสื่อสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ บอกความเหมือน ความแตกต่าง ตอบคำถามและใช้เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตประจำวันได้

            โดยใช้กระบวนการเรียนภาษา ความรู้ความเข้าใจ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การปฏิบัติ และการสร้างเจตคติที่ดี เพื่อให้เกิดความรู้ ความสามารถในการสื่อสารทางภาษาในด้านต่าง ๆ ได้

            เห็นคุณค่าของการใฝ่เรียนรู้ ความมุ่งมั่นในการทำงาน ด้วยความมีวินัย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ร่าเริง และอยู่อย่างพอเพียง

 รหัสตัวชี้วัด

            มฐต 1.1     ม.1/1-4

            มฐต 1.2     ม.1/1-3, ม.1/5

            มฐต 1.3     ม.1/2-3

            มฐต 2.2     ม.1/1