ผู้สอน
ราตรี นวลละออง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ง 22101 วิชาการงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26502

สถานศึกษา

โรงเรียนธิดานุเคราะห์


คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม สังเกต สำรวจ บันทึก วิเคราะห์ สร้างทางเลือก ประเมินทางเลือกเกี่ยวกับ การจัดตกแต่งบ้าน บริเวณบ้าน การดูแลรักษาและการตกแต่งสวน การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุในโรงเรียน หรือท้องถิ่น  การเตรียม ประกอบ จัดตกแต่ง บริการอาหารและเครื่องดื่ม

  โดยใช้ทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา และทักษะกระบวนการทำงาน    เพื่อให้มีรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และอยู่อย่างพอเพียง

รหัสตัวชี้วัด

            มฐ ง 1.1            ม.2/1 - 2/3