เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ง 22101 วิชาการงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม สังเกต สำรวจ บันทึก วิเคราะห์ สร้างทางเลือก ประเมินทางเลือกเกี่ยวกับ การจัดตกแต่งบ้าน บริเวณบ้าน การดูแลรักษาและการตกแต่งสวน การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุในโรงเรียน หรือท้องถิ่น  การเตรียม ประกอบ จัดตกแต่ง บริการอาหารและเครื่องดื่ม

  โดยใช้ทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา และทักษะกระบวนการทำงาน    เพื่อให้มีรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และอยู่อย่างพอเพียง

รหัสตัวชี้วัด

            มฐ ง 1.1            ม.2/1 - 2/3