เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นประถมศีกษาปีที่ 2/2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การวัดความยาว

 

Tongue Out  1.การวัดความยาว

การวัดความยาว หรือ ความกว้าง เป็นการวัดตามแนวนอน 
การวัดความสูง เป็นการวัดตามแนวตั้งการวัดระยะทาง เป็นการวัดระยะระหว่างตำแหน่งสองตำแหน่ง
 
 

 
 
 

 
 

 

Tongue Out  2.เครื่องมือที่ใช้วัดความยาว

       ไม้บรรทัด และไม้เมตร เป็นเครื่องมือวัดความยาวที่บอกหน่วยการวัด
เป็นมาตรฐาน ใช้วัดความยาวของสิ่งต่างๆ ที่มีความยาวไม่มาก
และสิ่งของเหล่านั้นมีลักษณะไม่โค้งงอ เช่น การวัดความยาวของสิ่ง
 


 
 
 
 


 
สายวัดตัว เป็นเครื่องมือวัดความยาวที่บอกหน่วยการวัดเป็นมาตรฐาน
โดยทั่วไปมีความยาวประมาณ 150 เซนติเมตร วัดได้ทั้งสิ่งของที่มีลักษณะตรง
หรือ โค้ง เช่น วัดความยาวของรอบเอว วัดความสูง 

 

 

สายวัดชนิดตลับ เป็นเครื่องมือวัดความยาวที่บอกหน่วยการวัด

เป็นมาตรฐานเช่นเดียวกับสายวัดตัว ใช้สำหร้บวัดสิ่งต่างๆที่มีความยาวมากๆ

 


 

Tongue Out  3.การวัดความยาวเป็นเซนติเมตรและเมตร

เซนติเมตร เป็นหน่วยการวัดความยาวของสิ่งของขนาดเล็กที่มี

ความยาวไม่มาก ( คำว่า เซนติเมตร เขียนย่อว่า ซ.ม )

 

 

 

 เมตร เป็นหน่วยการวัดที่ใช้บอกความยาว ( คำว่า เมตร เขียนย่อว่า ม. )

 

 

Tongue Out  4.การเปรียบเทียบความยาว

การเปรียบเทรียบความหมายของสิ่งต่างๆ ตั้งแต่สองสิ่งขึ้นไป

ต้องเริ่มต้นจากจุดหรือตำแหน่งในระดับเดียวกัน จึงจะบอกได้ว่าสิ่งใด

มีความยาว มากกว่า น้อยกว่า หรือ เท่ากับ อีกสิ่งหนึ่ง