ผู้สอน
ดนตรีนาฏศิลป์ ธิดานุเคราะห์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ดนตรีนาฏศิลป์ ระดับอนุบาล


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26505

สถานศึกษา

โรงเรียนธิดานุเคราะห์


คำอธิบายชั้นเรียน

นาฎศิลป์สำหรับเด็กปฐมวัย

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนาฏศิลป์จะเป็นรากฐานอันมั่นคงที่เด็กจะได้มีความรู้พื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ

การฝึกจังหวะ  การเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานเป็นการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติของเด็ก    อาศัยการฝึกร่างกายทุกส่วนเฉพาะที่เคลื่อนไหวได้ให้คล่องแคล่วฉับไหว   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวการนาฏศิลป์    ควรจะช่วยให้เด็กเกิดความรู้ความเข้าใจโดยมีทักษะดั้งนี้

  • เพื่อให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจ นาฏศิลป์ขั้นพื้นฐาน
  • เพื่อให้เด็กแสดงความรู้สึกนึกคิดสนใจความถนัดตามธรรมชาติออกมาโดยเสรีเป็นเด็กกล้าแสดงออก
  • ให้รู้จักเพื่อศิลปะเพื่อความเพลิดเพลิน
  • ให้รู้จักจังหวะ ฟังเพลง ร้องเพลงง่ายๆ
  • ให้เรียนรู้ความเข้าใจที่มาของนาฏศิลป์ขั้นพื้นฐาน
  • ให้รู้จักชื่นชมและซาบซึ้งในศิลปะประจำชาติ
  • ส่งเสริมให้รักศิลปะการแสดง

สำหรับวิชานาฏศิลป์ในเด็กเล็กมิได้มุ่งหวังจะสอนวิชานาฏศิลป์ให้แก่เด็กจนมีความสามารถ ในเวลาเดียวกันพยายามสอดแทรกพื้นฐานวิชานี้อย่างง่ายๆ เพื่อเพิ่มพูนทักษะทางการเรียนรู้นาฏศิลป์

ควรเปิดโอกาสให้เด็กใช้อิริยาบถสามารถทำท่าทางต่างๆเคลื่อนไหวตามจังหวะลีลาของเพลงเช่น กลอง ฉิ่ง ฉาบ ในการเคลื่อนไหวต้องใช่ส่วนต่างๆคือ มือ แขน ขา 

คุณค่าของนาฏศิลป์ของเด็กปฐมวัย

นาฏศิลป์จะช่วยในการพัฒนาแก่เด็กมากโดยเฉพาะ

 ด้านร่างกาย สำหรับเด็กปฐมวัยโดยทั่วๆ ไปย่อมพอใจกระโดดโลดเต้นอย่างอิสระจึงเหมาะสมจะสอนวิชานาฏศิลป์ขั้นพื้นฐาน การกางแขนกระโดดตามจังหวะ

ด้านอารมณ์ ทำให้เด็กมีอารมณ์แจ่มใสและความเพลิดเพลิน

ด้านสังคม ทำให้เด็กเกิดความสามัคคี “สามารถปรับเข้าตัวเข้ากับสังคมได้อย่างสบาย”

ด้านสติปัญญา  บทเพลงช่วยให้เด็กมีความรู้ในด้านภาษา

 มฐ. 2.4.1,2.4.2