เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วาดภาพด้วยโปรแกรมเพนท์ ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

อธิบายลักษณะของโปรแกรมเพนท์ได้  ใช้เครื่องมือวาดภาพจากโปรแกรมเพนท์ได้  ใช้คำสั่งโปรแกรมเพนท์ในการจัดรูปภาพลักษณะต่างๆได้  ใช้โปรแกรมเพนท์ในการวาดภาพจากจินตนาการได้ 

คณะผู้จัดทำ

1.นางสาวณัฏฐณิชา  เมฆวัน  ครู

2.นางสาวสาวิตรี  พยัคพันธ์  นักเรียน

3.นายวิรุฬโรจน์  กัณฑาบุญ  นักเรียน

4.นายครรชิตพล  นพดล  นักเรียน