เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การเรียนการสอน ไมโครซอฟเวิร์ด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชานี้ จะสอนเกี่ยวกับโปรแกรมไมโครรซอฟเวิร์ด เบื้องต้น เพื่อเป็นปูพื้นฐานให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 ให้ใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟเวิร์ดได้อย่างถูกต้อง 

จัดทำโดย

1.นางสาว สุนิชา  จันทร์แจ่ม   571121137   ครู

2.นางสาว กัลยาณิน   ดุลฟักขิม  571121105  นักเรียน

3.นางสาว รัชนีกรณ์   เนื่องอุตม์  571121111   นักเรียน

4.นางสาว ฐานนันท์  ท้วมอยู่  571121130  นักเรียน