เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การเรียนการสอน Microsoft PowerPoint เบื้องต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

            ศึกษาความรู้พื้นฐานในการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Microsoft PowerPoint) ในการสร้างงานนำเสนออย่างมีคุณภาพ สามารถออกแบบงานนำเสนอและใส่ลูกเล่นต่างๆเพื่อความน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น ข้อความ รูปภาพ เสียง วีดีโอ อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี

จัดทำโดย

1.นางสาวจิราพร ลักษณะ (ครู)

2.นางสาววนัชพร เกิดพงษ์

3.นางสาวอทิตยา ศรีสำโรง

4.นางสาวเจนจิรา ลิ้มรส