เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Inorganic Chemistry II

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 4102220 เคมีอนินทรีย์ 1

เคมีโคออดิเนชัน โครงสร้างและพันธะเคมีในสารประกอบเชิงซ้อน ทฤษฎีพันธะเวเลนซ์ ทฤษฎีสนามผลึก ทฤษฎีออร์บิทัลเชิงโมเลกุล อิเล็กทรอนิกสเปกตราของสารประกอบเชิงซ้อน สมบัติแม่เหล็กและกลไกปฏิกิริยาของสารเชิงซ้อน 

Coordination chemistry; crystal structure and chemical bonding of coordination compounds; valence bond theory; crystal field theory; molecular orbital theory; electronic spectra of coordination compounds; magnetic properties, and reaction mechanism of complexes