เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ฟิสิกส์พื้นฐาน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา ใช้สำหรับประกอบการสอนวิชาฟิสิกส์ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ระบบหน่วยและปริมาณทางฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่ มวลและระบบอนุภาค งานและพลังงาน กฎการอนุรักษ์พลังงานและโมเมนตัม การสั่นและคลื่นกล ความร้อนและกฎทางอุณหพลศาสตร์ ของไหลเบื้องต้น ประจุไฟฟ้า กฎของคูลอมป์ สนามไฟฟ้า กฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กฎของโอห์ม กฎของเคอร์ชอฟฟ์ แรงลอเรนซ์  สนามแม่เหล็กอันเนื่องจากกระแสไฟฟ้า แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ สารแม่เหล็ก การแกว่งกวัดของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเบื้องต้น สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แสงเชิงเรขาคณิต ทฤษฏีสัมพัทธภาพพิเศษ โครงสร้างอะตอม กัมมันตภาพรังสี นิวเคลียสและการสลายตัวของนิวเคลียส

System unit and quantities of physics, force and motion, mass and particle system, work and energy, the law of conservation of energy and momentum;vibrations and mechanical waves, heatand the law of thermodynamic, introduction of fluid Electric charge; Coulomb’s law, Electric field,  Gauss’s law voltage, electric, Ohm’s law,Kirchoff’s law, Lorentz  force; the magnetic field due to electric current, induced electromotive force, magnetics substance;the oscillation of electromagnetic field, electromagnetic wave, spectrum of  electromagnetic wave; geometric of light, special theory of relatively, atomic structure, radioactivity, nucleus and decay of nucleusเ