เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

27 การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ป6/1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชัชวาลย์ งามขำ

โรงเรียนวัดด่านสำโรง

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

                                                                                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                                                                                                     ภาคเรียนที่ 1-2        

รหัสวิชา ง.............................                                                                               เวลา  40  ชั่วโมง/ปี 

                    ศึกษา  วิเคราะห์  ชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  หลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์  ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อสรุปประโยชน์และโทษจากการใช้งานคอมพิวเตอร์  ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน  นำความรู้และทักษะมาสร้างชิ้นงานจากจินตนาการโดยใช้โปรแกรมกราฟิกด้วยความรับผิดชอบ

                   โดยใช้กระบวนการทำงาน  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการคิดวิเคราะห์ และกระบวนการทำงานกลุ่ม                  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ   สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และเห็นคุณค่าของการทำงาน  และนำความรู้ที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  มีความสามารถในการตัดสินใจ  มีจริยธรรม