เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

08 : สัมผัสภาษาจีน 3 ม.5

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชาเพิ่มเติม 2.0 หน่วยกิต

กลุ่มสาระการเรียนรู้   ภาษาต่างประเทศ

ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ฝึกอ่านศัพท์ วลี ประโยคที่ยากขึ้น อ่านประโยคและข้อความที่ยาวขึ้นเกี่ยวกับ การซื้อของ  เวลา  สุขภาพ  อาหารและเครื่องดื่ม งานอดิเรก วัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยว  เน้นเรื่องการออกเสียงจีนกลางให้ได้มาตรฐาน เรียนรู้การใช้คำและหน้าที่ของคำ ความสัมพันธ์ของคำต่างๆในวลีและประโยคอย่างง่าย เพื่อให้สามารถเรียบเรียงข้อความทั้งในการพูดและการเขียน ได้อย่างถูกต้องตามหลักภาษาและการใช้ไวยากรณ์ โครงสร้างของประโยคที่ไม่ซับซ้อน เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณี  เข้าร่วมกิจกรรมและรู้จักประโยชน์ของการเรียนภาษาจีน เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวจีน  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ความเชื่อ  ศิลปะ  ดนตรี และสามารถนำไปเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  

หน่วยการเรียนรู้ที่  1     เรื่อง   Daily life 日常生活                     

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1:  第一课 课文一 今天下午你去哪了

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  2:  第一课 课文二 他还没回来呢

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  3:  第二课 课文一 你买了不少工艺品

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  4:  第二课 课文二 我试了试这件毛衣

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  5:  第三课 课文一 我下了课就去看房子了

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  6:  第三课 课文二 我搬家了         


หน่วยการเรียนรู้ที่ 2         เรื่อง Campus life 校园生活

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  7:  第四课 课文一 我不想再吃食堂的菜了                   

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  8:  第四课 课文二 还是你点菜吧

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  9:  第五课 课文一 今天我看了一晚上电视  

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  10:  校园生活

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  11:  第五课 课文二 我等了你半天了

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  12:  第六课 课文一 能不能帮忙找个语伴