ผู้ช่วยทันตแพทย์ด้านทันตกรรมประดิษฐ์

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ สถาบันทันตกรรม ปี ๒๕๕๕ 

ชั้นเรียนของอาจารย์ทันตแพทย์หญิง ฉวีวรรณ ภักดีธนากุล