เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

30ภาษาอังกฤษ ป.3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

"แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษแนวเข้ม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ครูผู้สอนและนักเรียนในระดับชั้น ป.3 ได้ใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนและแบบฝึกทักษะความเข้าใจการใช้ภาษาอังกฤษที่มีความเหมาะสม โดยมีเนื้อหาต่างๆ ที่เหมาะสมและจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษแนวเข้มและมีชั่วโมงเรียนวิชาภาษาอังกฤษมกกว่าที่อื่นๆ โดยประมวลจากประสบการณ์การสอนและปัญหาอุปสรรคของผู้เรียน โดยมีแบบฝึกหัดในแต่ละเรื่องจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีบูรณาการทางความคิด นักเรียนจะได้รับทั้งความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของไวยากรณ์ การอ่าน การเขียน และได้ความรู้เพิ่มเติมจากแบบฝึกหัดที่ให้มา สารบัญ

© Copy Right by SE-EDUCATION Public Company Limited. 

อ่านเพิ่มเติมได้ที่: https://www.se-ed.com/product/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%A1-%E0%B8%9B-3-%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%A2.aspx?no=9786162581236