26 ปฐมวัย
ผู้สอน

เตือนจิต ปิ่นวิเศษ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
26 ปฐมวัย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26590

สถานศึกษา
-

คำอธิบายชั้นเรียน

  ปัจจุบันความก้าวหน้าด้านงานวิจัยการศึกษาปฐมวัย เทคโนโลยี
สมัยใหม่ และการเตรียมเด็กไทยสู่ความเป็นประชาคมอาเชียน ใน พ.ศ. 2558
รวมทั้งการเตรียมคุณลักษณะเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ทำ ให้การศึกษา
ปฐมวัยต้องพัฒนาเด็กให้เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคม มีทักษะชีวิต
ที่ส่งเสริมศักยภาพสูงสุดของเด็ก อันเป็นพลังการเรียนรู้ที่จะช่วยให้เด็กเป็น
คนดี เก่งและมีความสุข ภายใต้บริบทสังคม – วัฒนธรรมไทยที่เด็กอาศัย
อยู่ ดังการปฎิรูปการศึกษารอบ 2 (พ.ศ. 2552-2561) ที่เน้นให้คนไทย
ได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.