เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ณรงค์ โอสธีรกุล

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษา  ค้นคว้าเรื่อง วิวัฒนาการและความเป็นมาของเครื่องคอมพิวเตอร์  เข้าใจหลักการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งด้านฮาร์ดแวร์  ซอฟต์แวร์  รู้และเข้าใจหน้าที่การทำงานของอุปกรณ์แต่ละส่วน บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในการช่วยอำนวยความสะดวก

ในกิจกรรมต่าง ๆ  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  บทบาทความสำคัญ  ความก้าวหน้า พัฒนาการและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องข้อมูลและสารสนเทศ โครงสร้างของข้อมูล กระบวนการจัดทำข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ  การสื่อสารข้อมูล  พัฒนาการของการสื่อสารข้อมูล อุปกรณ์สื่อสารสำหรับเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการรับส่งข้อมูลภายในเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

             โดยสามารถแยกประเภทของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แต่ละชนิด  เลือกใช้ซอฟต์แวร์สร้างงานได้เหมาะสมกับประเภทของาน มีมารยาท มีจิตสำนึกในการบำรุงรักษาและการใช้คอมพิวเตอร์  เพื่อไว้ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า สามารถนำความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมทั้งทางตรง และทางอ้อม  และใช้ในชีวิตประจำได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม  สามารถคัดเลือก จัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศให้ถูกต้อง สามารถรับส่งข้อมูลภายในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้  รักการทำงาน และนำความรู้มาใช้แก้ปัญหาในการทำงาน ปฏิบัติงานด้วยความภูมิใจ  และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  มีพื้นฐานในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข