เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

20-ภาษาไทยน่ารู้

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาหลักการอ่านออกเสียงทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง    สรุปใจความสำคัญ     ระบุเหตุผลจากเรื่องที่อ่าน  อธิบายคำ  เปรียบเทียบ    ตีความคำยากในเอกสารวิชาการ    คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด    เขียนสื่อสาร  บรรยาย  เรียงความ  ย่อความ  พูดสรุปใจความสำคัญ  พูดแสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์   เล่าเรื่องย่อ   อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย   การสร้างคำประสม    คำซ้ำ    คำซ้อน    คำพ้อง     คำราชาศัพท์   วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค    สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน    วิเคราะห์และอธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน 

                โดยใช้กระบวนการทางภาษา   กระบวนการอ่านคิดวิเคราะห์   การสืบค้นความรู้   การจดบันทึก  ใช้ความสามารถในการคิด  การอภิปราย  การแสดงความคิดเห็น  การลงความคิดเห็น  การตีความ  การสรุปความ  ฝึกทักษะการอ่านและการเขียน  การฟังการดูและการพูด  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจในการเรียนรู้  ใช้ความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่นให้เข้าใจตรงกัน  เห็นคุณค่าของภาษาไทย 

เพื่อให้เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดูและการพูด  เห็นคุณค่าภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  ภาคภูมิใจในภาษาไทย  และรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ    เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาให้เกิดประโยชน์ในชีวิต 

 

รหัสตัวชี้วัด

                ท 1.1  ม.1/1,  ม.1/2,  ม.1/3,  ม.1/4,  ม.1/5

                ท 2.1  ม.1/1,  ม.1/2,  ม.1/3,  ม.1/4,  ม.1/5,  ม.1/9

                ท 3.1  ม.1/1,  ม.1/2,  ม.1/3

                ท 4.1  ม.1/1,  ม.1/2,  ม.1/3,  ม.1/4

                ท 5.1  ม.1/1,  ม.1/2,  ม.1/3

 

รวม   21  ตัวชี้วัด

 

  

 

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  รหัสวิชา  ท 21102  ภาษาไทย 2        

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เวลา  60  ชั่วโมง  จำนวน  1.5  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 2

 

 

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาหลักการอ่านจับใจความสำคัญ  ระบุข้อสังเกตและความสมเหตุสมผลจากการอ่านงานเขียนประเภทชักจูงโน้มน้าวใจ  ปฏิบัติตามเอกสารคู่มือแนะนำต่าง ๆ  เลือกอ่านหนังสือตามความสนใจ  วิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจากการอ่าน    งานเขียนต่าง ๆ  เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต    เขียนแสดงความคิดเห็น     จดหมาย    รายงาน  โครงงาน   พูดประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อ    พูดรายงาน    วิเคราะห์ความแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียน  แต่งกาพย์ยานี    จำแนกและใช้สำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิต    สรุปความรู้   ข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม  รวมทั้งวรรณกรรมพื้นบ้าน  ท่องจำบทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

                โดยใช้กระบวนการทางภาษา  กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์  จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิด  เรียนรู้แบบโครงงาน  ให้รู้วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  วางแผน  คิดวิเคราะห์  ประเมินผล  การแสดงความคิดเห็น  การลงความคิดเห็น  การตีความ  การสรุปความ  ฝึกทักษะการอ่านและการเขียน  การฟังการดูและการพูด  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจในการเรียนรู้  ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตาม  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  สามารถสร้างองค์ความรู้  นำเสนอความรู้ 

เพื่อให้เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์    มีมารยาทในการอ่าน   การเขียน   การฟัง   การดูและการพูด  มีคุณธรรม   จริยธรรม   และมีมารยาทในการใช้ภาษา   เห็นคุณค่าภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ   รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  ภาคภูมิใจในภาษาไทย  และรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ     เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 

 

รหัสตัวชี้วัด

                ท 1.1  ม.1/1,  ม.1/2,  ม.1/6,  ม.1/7,  ม.1/8,  ม.1/9

                ท 2.1  ม.1/1,  ม.1/2,  ม.1/6,  ม.1/7,  ม.1/8,  ม.1/9

                ท 3.1  ม.1/3,  ม.1/4,  ม.1/5,  ม.1/6

                ท 4.1  ม.1/4,  ม.1/5,  ม.1/6

                ท 5.1  ม.1/2,  ม.1/4,  ม.1/5

 

รวม  22  ตัวชี้วัด