เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

18-60/2-หน้าที่พลเมือง

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วัตถุประสงค์

สาระการเรียนรู้
1. พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในสังคมไทย
1.1 หน้าที่ของพลเมืองดี
1.2 การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
2. สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ และการปฏิบัติตนตามรัฐธรรมนูญ
2.1 หน้าที่ของพลเมืองดีตามรัฐธรรมนูญ