ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ผู้สอน

ดวงใจ สารมะโน

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26761

สถานศึกษา
-

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาวิเคราะห์  การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต  หน้าที่และส่วนประกอบของ  ราก  ลำต้น  ใบ  ดอก  ปัจจัยบางประการที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช  การสังเคราะห์ด้วยแสง  การตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของพืช  พฤติกรรมของสัตว์ที่ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม   พลังงานแสง  การเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิดและเมื่อกระทบตัวกลางต่างกัน  การเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า  การกระจายของแสงขาวและการเกิดรุ้ง  การเกิดดินและสมบัติของดินในท้องถิ่น  ระบบสุริยะ  ส่วนประกอบของระบบสุริยะ  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

    มีความมุ่งมั่นในการทำงาน  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีวินัย  มีความซื่อสัตย์ รักความเป็นไทย   อยู่อย่างพอเพียง  รักชาติ ศาสน์  กษัตริย์  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  และดำรงตนอยู่อย่างพอเพียงมีจิตวิทยาศาสตร์    จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.