เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาวิเคราะห์  การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต  หน้าที่และส่วนประกอบของ  ราก  ลำต้น  ใบ  ดอก  ปัจจัยบางประการที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช  การสังเคราะห์ด้วยแสง  การตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของพืช  พฤติกรรมของสัตว์ที่ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม   พลังงานแสง  การเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิดและเมื่อกระทบตัวกลางต่างกัน  การเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า  การกระจายของแสงขาวและการเกิดรุ้ง  การเกิดดินและสมบัติของดินในท้องถิ่น  ระบบสุริยะ  ส่วนประกอบของระบบสุริยะ  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

    มีความมุ่งมั่นในการทำงาน  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีวินัย  มีความซื่อสัตย์ รักความเป็นไทย   อยู่อย่างพอเพียง  รักชาติ ศาสน์  กษัตริย์  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  และดำรงตนอยู่อย่างพอเพียงมีจิตวิทยาศาสตร์    จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม