เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ห้องเรียนคู่ขนานออทิสติก

เกี่ยวกับชั้นเรียน

พรทิพา สุธงษา

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก

ทักษะ 6 ด้าน สำหรับบุคคลออทิสติก 1.ทักษะวิชาการ 2.ทักษะทางสังคม 3.ทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 4.ทักษะการรับรู้และการเคลื่อนไหว 5.ทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน 6.ทักษะทางอาชีพขั้นพื้นฐาน