เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาอังกฤษ ป.4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ธนาภรณ์ บำเพ็ญ

โรงเรียนป้วยมิ้ง

ฟัง อ่านออกเสียง คำ กลุ่มคำ  ประโยค ข้อความง่ายๆ  สะกดคำ คำสั่ง   คำขอร้อง  คำแนะนำง่ายๆ  สัญลักษณ์หรือ เครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้นๆ ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน มีทักษะการพูดสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก  ความคิดเห็นเกี่ยวกับใจ  ความเหมือนและความแตกต่างของภาษา  วัฒนธรรม สังคมเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ง่าย ๆ ของเจ้าของภาษา ระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทยอย่างมีประสิทธิภาพ