คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2
ผู้สอน

ตติยา จตุรไพบูลย์กุล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26768

สถานศึกษา
โรงเรียนวัดทับหมัน

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

 

 ค 22101    คณิตศาสตร์                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    ภาคเรียนที่ 1             เวลา   60   ชั่วโมง   จำนวน  1.5  หน่วยกิต                                                                                  

                 ศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่องอัตราส่วน   สัดส่วน   ร้อยละ  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วน   สัดส่วน   ร้อยละ   การเปรียบเทียบหน่วยความยาว   พื้นที่   การคาดคะเนเวลา  ระยะทาง  พื้นที่  ปริมาตร  น้ำหนัก  การแก้ปัญหาและการนำไปใช้    ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม  การแปลงทางเรขาคณิต    การสร้างรูปเรขาคณิตที่เกิดจากการเลื่อนขนาน   การสะท้อน  และการหมุนบนระนาบในระบบพิกัดฉาก     การอ่านและการนำเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิ

                  โดยจัดประสบการณ์    กิจกรรม หรือ โจทย์ปัญหาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดคำนวณ     การให้เหตุผล     การวิเคราะห์   การแก้ปัญหา   การสื่อสาร   การสื่อความหมาย และการนำเสนอ

                    เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ     ความคิดรวบยอด    ใฝ่รู้ใฝ่เรียน    มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการทำงานอย่างมีระบบ    ประหยัด    ซื่อสัตย์    มีวิจารณญาณ  รู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง     รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.