ผู้สอน
พัทนะ ขำแจง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ภาษาอังกฤษ ม.1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26776

สถานศึกษา

-


คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน   (อ 21101)

อ 21101  รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1          ภาคเรียนที่ 1        เวลา   60    ชั่วโมง                  จำนวน  1.5  หน่วยกิต

………………………………………………………………………………………………………

 

ฝึกทักษะการฟังพูดอ่านและเขียนโดยใช้คำศัพท์สำนวนและโครงสร้างทางภาษาที่เหมาะสมกับระดับชั้นเรียน   ใช้ภาษา  น้ำเสียง กิริยาท่าทางเหมาะสมตามมารยาทสังคม เพื่อสื่อสารในสถานการณ์จำลองสถานการณ์จริงทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ตลอดจนใช้ภาษาในการค้นคว้า รวบรวม ข้อมูล ความรู้สาขาวิชาต่างๆ โดยปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจงง่ายๆ ระบุหัวข้อใจความสำคัญจากสื่อที่ไม่เป็นความเรียง  ป้าย สัญลักษณ์  และที่เป็นความเรียงประเภท สิ่งพิมพ์ ฉลากสินค้า โฆษณา เว็บไซต์ บทสนทนา เพลง นิทาน บทความสั้นๆที่อ่านและฟังเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว สุขภาพ ออกเสียงคำ วลี ประโยค บทสนทนา บทอ่านสั้นๆตามหลักการอ่านออกเสียง สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ แสดงความต้องการตอบรับ ตอบปฏิเสธความช่วยเหลือ แสดงความรู้สึกด้วยการใช้คำศัพท์ สำนวน ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล พูดและเขียน บรรยายสรุปใจความสำคัญเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน เข้าใจมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บรรยายความเป็นมาของวันสำคัญ เทศกาล วัฒนธรรมประเพณีของเจ้าของภาษา เปรียบเทียบความแตกต่างโครงสร้างทางภาษา เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมความสนใจ               โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร กระบวนการเรียนภาษาด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะการคิด รู้จักการทำงานและอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีวินัยในตนเอง มีคุณธรรมจริยธรรม เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ