เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Present Simple

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ใชภาษา ทาทาง  น้ําเสียง สื่อสารตามมารยาทสังคม ใชภาษาท  แสดงความค ี่ ิดเห็น ความตองการ

ภาษาที่ใชคนควา สืบคนขอมูล ภาษาที่ใชในการเสนอความช  วยเหลือ และการใหบริการผูอื่น ภาษา
เพื่อขอ และใหขอมูล อธิบาย บรรยาย เปรียบเทียบ เรื่องราวในชีวิตประจาวํ ัน ประสบการณของ
ตนเอง ภาษาที่ใชในการสมัครงานและการทํางาน ภาษาที่ใชในการศ  กษาต ึ อและอาชีพ กิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรม
โดยการฝกทักษะในการสื่อสารดานการฟง และการพูด ฝกพูดโตตอบ สนทนา แสดงความคิดเห็น
การเสนอใหความชวยเหลือ การใหบริการผูอื่น การใหขอมูล อธิบาย บรรยายเปรียบเทียบ การสมัครงาน
และการทางาน ํ ฝกใชภาษาที่ใชในการศกษาต ึ อและอาชีพ เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
เพื่อใหเห็นประโยชนและความสาคํ ัญของการเรียนภาษาอังกฤษ ตลอดจนเขารวมกิจกรรมทางภาษา
มีความใฝรู ใฝเรียน มีวินัยในตนเอง มีความซื่อสัตย มุงมั่นในการทํางาน มีจิตสาธารณะ และนํา
ความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับภาษามาประยกตุ ในการพัฒนาตนเอง