เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาสุขศึกษา เรื่อง ระบบประสาท ม.1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายการทำงานของระบบประสาทของมนุษย์ได้

2. ผู้เรียนสามารถสรุปเกี่ยวกับการทำงานของระบบประสาทได้