เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 ภาคเรียนที่ 1/2555

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รหัสวิชา  ค21101   จำนวน 1.5 หน่วยกิต    เรียน 3 คาบ/สัปดาห์

มีทั้งหมด 4 หน่วยการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1    ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2    ระบบจำนวนเต็ม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3    เลขยกกำลัง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4    พื้นฐานทางเรขาคณิต