เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

30-การถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จุดประสงค์รายวิชา

        1. มีความเข้าใจหลักการทำงานของเครื่องกล

        2. รู้และเข้าใจหลักการใช้เครื่องมือถอดประกอบและเครื่องมือวัดละเอียดชิ้นส่วนเครื่องยนต์

        3. มีทักษะในการถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์และเครื่องกลเบื้องต้น

        4. มีทักษะวัดขนาดชิ้นส่วนเครื่องยนต์และเครื่องกลเบื้องต้น

        5. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพล้อม

    สมรรถนะรายวิชา

        1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงาน การปรับตั้ง เครื่องยนต์และเครื่องกลเบื้องต้น ตามคู่มือ

        2. ถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์และเครื่องกลเบื้องต้นตามหลักและกระบวนการ

        3. วัดขนาดชิ้นส่วนเครื่องยนต์และเครื่องกลเบื้องต้น

    คำอธิบายรายวิชา

        ศึกษาและปฏิบัติหลักการทำงานของเครื่องกล การถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องกล เครื่องมือถอดประกอบ เครื่องมือวัดขนาดชิ้นส่วนเครื่องกลและเครื่องยนต์เบื้องต้น ถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องกลและเครื่องยนต์เบื้องต้น วัดขนาดชิ้นส่วนเครื่องกลเครื่องยนต์เบื้องต้น