home344-311 โครงสร้างข้อมูล (1/2555)
personperson_add
344-311 โครงสร้างข้อมูล (1/2555)

ผู้สอน
person
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา ปรีชาวีรกุล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
344-311 โครงสร้างข้อมูล (1/2555)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2684

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

การวิเคราะห์ปัญหาและขั้นตอนวิธี ข้อมูลนามธรรม โครงสร้างข้อมูลแบบเชิงเส้นและแบบไม่เชิงเส้น เทคนิคการเรียงลำดับและค้นหาข้อมูล การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี ปัญหาแบบเอ็น-พี คอมพลีต การโปรแกรมแบบไดนามิคการวิเคราะห์ปัญหาและขั้นตอนวิธี ข้อมูลนามธรรม โครงสร้างข้อมูลแบบเชิงเส้นและแบบไม่เชิงเส้น เทคนิคการเรียงลำดับและค้นหาข้อมูล การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี ปัญหาแบบเอ็น-พี คอมพลีต การโปรแกรมแบบไดนามิค


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)