เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รายวิชา ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ยวียส มาอยู่

ญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม

คำอธิบายรายวิชา

                ปฏิบัติตามคำสั่งและคำขอร้องที่ฟังหรืออ่าน  อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยคและบทพูดเข้าจังหวะง่ายๆถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือกระบุภาพหรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของกลุ่มคำและประโยคที่ฟัง ตอบคำถามจากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนาหรือนิทานง่าย พูดโต้ตอบคำสั้นๆง่ายๆในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง ใช้คำสั่งและคำขอร้องง่ายๆตามแบบที่ฟัง บอกความต้องการง่ายของตนเองตามแบบที่ฟัง พูดขอ และให้ข้อมูลให้ง่ายๆเกี่ยวกับตนเองและเพื่อนตามแบบที่ฟัง บอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับสิ่งต่างๆใกล้ตัวหรือกิจกรรมต่างๆตามแบบที่ฟัง  พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัวจัดหมวดหมู่คำตามประเภทของบุคคล  สัตว์ และสิ่งของ ตามแบบที่ฟังหรืออ่าน  พูดและทำท่าทางประกอบ ตามมารยาทสังคมวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บอกชื่อและคำศัพท์ง่ายๆเกี่ยวข้องกับเทศกาล  วันสำคัญ  งานฉลอง  และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา เข้าร่วมกิจกรรมและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย  บอกความแตกต่างของเสียง  อักษร คำ กลุ่มคำ และประโยคง่ายๆของภาษาต่างประเทศ  บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ฟังพูดในสถานการณ์ง่ายๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียนใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว

                ใช้กระบวนการทักษะทางภาษา การฟัง  พูด  อ่าน  เขียน ได้อย่างถูกต้อง และการใช้ภาษาท่าทางรูปแบบพฤติกรรมการสื่อสารของเจ้าภาษา เห็นประโยชน์ในการเรียนภาษาต่างประเทศและสนใจกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน มุ่งมั่นในการทำงาน ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  อยู่อย่างพอเพียง  รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รวมทั้ง มีความสุข  สนุกสนานในการเรียน  และเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาอังกฤษระดับสูงต่อไป

 

รหัสตัวชี้วัด

ต 1.1    ป.3/1, ป.3/2,  ป.3/3 , ป.3/4      

ต 1.2    ป.3/1, ป.3/2 ,  ป.3/3  , ป.3/4  ,ป.3/5      

ต 1.3    ป.3/1, ป.3/2

ต 2.1    ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3     

ต 2.2    ป.3/1      

ต 3.1    ป.3/1     

ต 4.1    ป.3/1    

ต 4.2    ป.3/1

รวม   18  ตัวชี้วัด

Image result for english is fun