เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นวพล ปราณีต

โรงเรียนบ้านมาบแฟบ

คำอธิบายรายวิชา

 รายวิชา.........คณิตศาสตร์พื้นฐาน.........กลุ่มสาระ..........คณิตศาสตร์.............ชั้น.......ประถมศึกษาปีที่ ๓......

จำนวนเวลาเรียน..........................200........................ชั่วโมง/ปี              จำนวน.......5........ชั่วโมง/สัปดาห์

                ศึกษา  เรียนรู้  ตัวเลขฮินดูอารบิค  ตัวเลขไทย  และตัวหนังสือแสดงปริมาณ สิ่งของ  หรือจำนวนนับที่ไม่เกินหนึ่งพันและศูนย์  การนับเพิ่มทีละ 5  ทีละ 10  และทีละ  100  การนับลดทีละ 2  ทีละ 10  และทีละ 100  จำนวนคู่  จำนวนคี่  หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก  การใช้ 0  เพื่อยึดตำแหน่งของหลัก  การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย  การเปรียบเทียบจำนวนและการใช้เครื่องหมาย =,  ¹, > และ <  การเรียงลำดับจำนวนไม่เกินห้าจำนวน   การบวก   ลบ   คูณ   หาร  และการบวก  ลบ  คูณ  หาร  ระคน  โจทย์ปัญหา  โจทย์ปัญหาระคน  และการสร้างโจทย์ปัญหา  ของจำนวนนับที่ไม่เกินหนึ่งพันและศูนย์ 

             ศึกษา  เรียนรู้  ความยาว  น้ำหนัก  ปริมาตร  ความจุ  เงิน  เวลาบนหน้าปัดนาฬิกา   วัน  เดือน  ปี     จากปฏิทิน  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว  ความจุ  การชั่ง  การตวง  และเงิน

             ศึกษา  เรียนรู้  รูปสามเหลี่ยม  รูปสี่เหลี่ยม  รูปวงกลม  รูปวงรี  ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก   ทรงกลม  ทรงกระบอก  รูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ  การเขียนรูปสามเหลี่ยม  รูปสี่เหลี่ยม  รูปวงกลม  และรูปวงรี  โดยใช้แบบของรูป

             ศึกษา  เรียนรู้  แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 5  ทีละ 10  ทีละ 100   แบบรูปของจำนวนทีละ 1 ทีละ 2  ทีละ  10  ทีละ 100  แบบรูปที่มีรูปร่าง  ขนาด หรือสีที่สัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่ง

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  เขียน  อ่าน  เปรียบเทียบ  เรียงลำดับ จำแนก   สรุป  วิเคราะห์  หาคำตอบ  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อสาร  การนำเสนอ  และการเชื่อมโยงความรู้

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้  ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ  ทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ  

มีระเบียบวินัย   มีความรับผิดชอบ   รอบคอบ  มีวิจารณญาณ  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์

 

รหัสตัวชี้วัด

ค 1.1    ป 3/1    ป 3/2

ค 1.2    ป 3/1    ป 3/2

ค 2.1    ป 3/1    ป 3/2    ป 3/3    ป 3/4    ป 3/5    ป 3/6

ค 2.2    ป 3/1    ป 3/2    ป 3/3

ค 3.1    ป 3/1    ป 3/2    ป 3/3

ค 3.2    ป 3/1    ป 3/2   

ค 4.1    ป 3/1    ป 3/2

ค 5.1    ป 3/1    ป 3/2

ค 6.1    ป 3/1    ป 3/2    ป 3/3    ป 3/4    ป 3/5    ป 3/6    รวม   28    ตัวชี้วัด