เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาจีน 3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รัฐสรรค์ ภูมิพัฒนาโสภณ

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา

คำอธิบายรายวิชา

    ฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ข้อมูลภาษาจีนเบื้องต้นเกี่ยวกับประโยค ข้อความสั้น ๆ บทสนทนาง่าย ๆ และความหมายในเรื่อง การท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกประเทศ นันทนาการ งานอดิเรก ภาพยนตร์ การพักผ่อน ข้อมูล ข่าวสาร และเหตุการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดทักษะการใช้ภาษาจีน สื่อสาร แสดงความต้องการ ความคิดเห็นและเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข