ผู้สอน
พัชชา ชิงชัย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.3


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26861

สถานศึกษา

-


คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

บอกความหมาย ความสําคัญของพระไตรปิฎก หรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ บอกพฤติกรรมการดําเนินชีวิตของตนเอง และผู้อื่นที่อยูในกระแสวัฒนธรรมที่หลากหลาย  อธิบายความสําคัญขอวันหยุดราชการที่สําคัญ สินค้าและบริการที่รัฐจัดหาและให้บริการแก่ประชาชน ความสําคัญของภาษีและบทบาทของประชาชนในการเสียภาษีใช้แผนที่ แผนผัง และภาพถ่ายในการหาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในชุมชนได้อยาง่ มีประสิทธิภาพ เขียนแผนผังง่ายๆ เพื่อแสดงตําแหน่งที่ตั้งของสถานที่สําคัญในบริเวณโรงเรียนและชุมชน บอกความสัมพันธ์ของลักษณะกายภาพกับลักษณะทางสังคมของชุมชน เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบัน อธิบายการพึ่งพาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในการสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์และการประกอบอาชีพ มลพิษและการก่อให้เกิดมลพิษโดยมนุษย์ ความแตกต่างของเมืองและชนบทอธิบายความสําคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ในฐานะที่เป็ นรากฐานสําคัญของวัฒนธรรมไทย บอกชื่อ ความสําคัญและปฏิบัติตนได้อย่าง   เหมาะสมต่อศาสนวัตถุศาสนสถาน และศาสนบุคคลของศาสนาอื่นๆแสดงความเคารพพระรัตนตรัย และปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด ํ สรุปพุทธประวัติตั้งแต่การบําเพ็ญเพียรจนถึงปรินิพพาน หรือประวัติของศาสดาที่ตนนับถือตามที่กาหนด ํ ยกตัวอยางบุคคลซึ่งมีผลงานที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่นของตน ระบุบทบาทหน้าที่ของสมาชิกของชุมชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ตามกระบวนการประชาธิปไตย วิเคราะห์ความแตกต่างของกระบวนการการตัดสินใจในชั้นเรียน/โรงเรียนและชุมชนโดยวิธีการออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียง การเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน/โรงเรียนและชุมชนที่เป็ นผลจากการตัดสินใจของบุคคลและกลุ่ม จําแนกความต้องการและความจําเป็ นในการใช้สินค้าและบริการในการดํารง ชีวิต วิเคราะห์การใช้จ่ายของตนเอง อธิบายได้วาทรัพยากรที่มีอยู่จํากัดมีผลต่อการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการ เหตุผลการแข่งขันทางการค้า ที่มีผลทําให้ราคาสินค้าลดลงเห็นคุณค่า ชื่นชม แบบอยางการดําเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอยาง ตามที่กำหนด  สวดมนต์ แผเมตตา มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนดเห็นคุณค่า การปฏิบัติตนต่อสาวก ศาสนสถาน ศาสนวัตถุศาสนพิธีพิธีกรรม ของศาสนาที่ตนนับถือ วันสําคัญทางศาสนา ตามที่กาหนดได้อย่างเหมาะสมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือสรุปประโยชน์และปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวและท้องถิ่นตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในชุมชน