เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาจีนแสนสนุก

เกี่ยวกับชั้นเรียน
   

คำอธิบายรายวิชา

ผลการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา 

1.  ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำชี้แจง คำแนะนำ และคำอธิบายที่ฟังและอ่านง่ายๆ

2.  ระบุสัทอักษรพินอิน อ่านออกเสียงและประสมเสียงตามหลักการออกเสียง

3.  บอกความหมายของคำ กลุ่มคำ ประโยค หรือข้อความสั้นๆ ตามที่ฟังหรืออ่านจากสื่อที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบต่างๆ

4.  สนทนาหรือเขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล

5.  ใช้คำสั่ง คำขอร้อง คำขออนุญาตและคำแนะนำที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

6.  เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางให้เหมาะสมกับบุคคล โอกาสและสถานที่ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน

7.  ใช้ภาษาสื่อสาร ในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน และสถานศึกษา

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง/ตัวชี้วัด

  1.  สามารถฟัง, พูด เข้าใจ และสนทนาถามเรื่องที่ตั้ง และสถานที่ได้

  2.  สามารถอ่านออกเสียงและเข้าใจหลักของการประสมเสียงของระบบสัทอักษร ( 拼音 )  ที่เรียนได้

  3.  สามารถจดจำคำศัพท์เกี่ยวกับการถามเรื่องที่ตั้ง สถานที่และนำไปใช้ได้

  4.  สามารถเขียนภาษาจีนตามลำดับขีดที่ถูกต้องและเข้าใจความหมายของคำศัพท์ที่เรียนได้

  5.  ใช้ภาษาจีนสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม


                                   “คำอธิบายรายวิชาภาษาจีน”的图片搜索结果