เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รายวิชา 438-101 Religious Paths (ศาสนวิถี) ภาคการศึกษาที่ 1/2560

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

หลักศาสนาต่างๆ และจริยธรรม เน้นความเข้าใจและการปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับทุกศาสนิกเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ (2 หน่วยกิต)